تور پلاستیكی

تور پلاستیكی: تور پلاستیكی جهت نگهداری عایق بر روی سقف‌های شیروانی بكار می‌رود كه مقابل بخار و رطوبت مقاوم می‌باشد.

 

۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بازگشت