• محصولات جهانی مطابق با سلیقه ایرانی
  • افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند بلكه كارهارابه گونه اي متفاوت انجام مي دهند (كوروش كبير)
  • قیمت در دراز مدت فراموش می شود ، امّا کیفیت همیشه در خاطر باقی می ماند
  • هدف ما جلب رضایت مشتریان است